Back to Top

Historie

Het project lokaal Duurzaam Voedsel kent een lange geschiedenis. In 2019 is gezamenlijk door Best met IVN onderzocht of het Heerenboeren concept in Best kans van slagen zou hebben. Conclusie was dat niet het geval was. Heerenboeren in Boxtel was nog niet vol, maar het was vooral een concept met een hoog financieel instapniveau.

Wel bleek uit het onderzoek dat er in Best mogelijkheden lagen voor een laagdrempeliger lokaal duurzaam voedselconcept.
Dit is later door een werkgroepje opgepakt. Zij hebben een ondernemingsplan gemaakt en een voorstel gedaan om te starten met een Pilot.
Het bestuur van Best Duurzaam stond hier positief tegenover en was ook bereid enige middelen hiervoor beschikbaar te stellen.
In praktijk bleek een doorstartbare pilot, tegen lage kosten, niet zo makkelijk te realiseren.

Enerzijds omdat er sprake was van een deels betaalde kracht en anderzijds omdat de activiteiten vanuit een aparte juridische structuur ingevuld dienden te worden. Uiteindelijk is de Pilot niet doorgegaan.
Er is daarna gekozen voor een wat geleidelijke weg om tot resultaat te komen. Hiervoor Is een concept beschrijving opgesteld, dat met diverse stakeholders is besproken. Dit heeft geleid tot een nieuw plan van aanpak. Aanvullend is in detail gekeken welk distributieconcept in Best haalbaar zou zijn. Hiervoor is de nota "Distributievormen" opgesteld. Die nota is input geweest voor het plan van aanpak voor de vervolgfase.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting een aparte vereniging Best Voedsel.